//
Khảo sát lương 2020

Bài viết mới nhất

Quyền lợi khi tham gia khảo sát

Quyền lợi tham gia khảo sát:

1.	Đối với tư cách công ty

Khi tham gia Chương trình khảo sát lương 2020, các doanh nghiệp sẽ nhận được những ưu đãi sau:
• Giảm 100% chi phí mua Báo Cáo Khảo Sát Lương 2020.

2.	Đối với tư cách cá nhân làm HR công ty

Khi tham gia Chương trình khảo sát lương 2020, các cá nhân sẽ nhận được những ưu đãi sau:
• Miễn phí từ một (01) đến bốn (04) bản báo cáo lương cho các nhóm nghề (Mini Report) do cá nhân điền thông tin.

3.	Đối với tư cách nhân viên trong công ty

Khi tham gia Chương trình khảo sát lương 2020, các cá nhân sẽ nhận được những ưu đãi sau:
• Miễn phí từ một (01) bản báo cáo lương cho các nhóm nghề (Mini Report) do cá nhân điền thông tin.

4. Đối với những cá nhân, tổ chức không tham gia khảo sát nhưng  muốn có 
khảo sát

Vui lòng hỗ trợ chi phí hành chính cho dự án : điện thoại, chuyển phát, in ấn trị giá: 5.000.000 VNĐ

Đăng ký: https://bit.ly/2T2QGyl